Privacy statement


Privacy statement van toepassing op Marshoek B.V., gevestigd op de Kobaltweg 44, 3542 CE Utrecht. Voor meer informatie mag contact opgenomen worden via e-mail info@marshoek.nl en telefonisch via 030 – 63 59 400.

Via onze website worden persoonsgegevens verzameld en maken wij gebruik van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de website en onze klanten. Wij hebben strikte regels omtrent de omgang van deze gegevens opgesteld, deze zijn na te lezen in dit Privacy statement. In dit privacy statement worden onder persoonsgegevens verstaan gegevens met betrekking tot een natuurlijke persoon die direct of indirect tot die persoon te herleiden zijn, zoals naam of contactgegevens.

Tijdens uw bezoek aan de website kan Marshoek persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct als indirect. Marshoek zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die Marshoek bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.


Doeleinden van gegevensverwerking

Marshoek verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen.


Bijzondere persoonsgegevens

Marshoek tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin Marshoek wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal vooraf om toestemming worden verzocht.


Cookies

Wij gebruiken kleine tekstbestanden (cookies), die op uw harde schijf worden geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door u te gebruiken. Als u onze website toestaat een cookie op uw harde schijf te laten plaatsen, kan u deze verwijderen na beëindiging van uw bezoek aan onze website.

Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft Marshoek de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan Marshoek Support doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.


Type cookies

Session cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende het bezoek aan de website. Na het verlaten van de website wordt de cookie gewist.

Persistent cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende maar ook na het bezoek aan de website.

Performance cookies: deze verzamelen informatie rond uw gebruik van de website, zoals de webpagina’s die je bezocht hebt en eventuele foutmeldingen; deze cookies verzamelen niet informatie die naar een individu herleidbaar is – de verzamelde informatie van alle gebruikers wordt bij elkaar gevoegd en is anoniem. Dit type cookie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Functionality cookies: deze maken het voor de website mogelijk om vast te leggen welke keuzes u binnen de website hebt gemaakt, of zorgen ervoor dat speciale opties mogelijk worden.


Internetsites van derden

Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.


Contact opnemen met Marshoek

Vragen over deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Marshoek via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten tot Marshoek Office Management via info@marshoek.nl of per gewone post: Marshoek B.V., t.a.v. Marshoek Officemanagement, Postbus 795, 3500 AT Utrecht. Voor vragen over dit Privacy statement kunt u contact opnemen via 030 63 59 400 of via e-mail info@marshoek.nl.

Indien u zich heeft aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via de afmeldoptie in de nieuwsbrief.


Wijzigingen Privacy Statement

Marshoek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Marshoek en persoonsgegevens

Marshoek neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. Wij hanteren voor alle Marshoek medewerkers de volgende kernrichtlijnen hoe er met persoonsgegevens omgaan moet worden:

 • Beschermen van persoonlijke informatie en andere vertrouwelijke informatie in elke vorm.
 • Verzamelen, bewaren, gebruiken, verzenden en verwijderen persoonlijke en vertrouwelijke informatie op een transparante manier die vertrouwen bevordert.
 • Verzamelen, gebruiken en bewaren persoonlijke informatie, klantinformatie en andere vertrouwelijke informatie alleen als we hiervoor een gegronde reden hebben.
 • Toegang tot deze informatie wordt alleen verleend als dat nodig is.
 • Onze vertrouwelijkheidsplicht eindigt niet bij het verlaten van Marshoek; de vertrouwelijkheid van informatie wordt na vertrek gerespecteerd.

Deze kernrichtlijnen zijn uitgewerkt in een aantal regels, voor zowel het ontvangen, het versturen of delen van gegevens.

Beschermen van de gegevens die wij ontvangen:

 • Geheimhouding door medewerkers van gegevens die tijdens een opdracht verkregen zijn. 
 • Gebruik van gegevens alleen voor het doel waarvoor ontvangen. 
 • Verwijderen van persoonsgegevens na het afronden van de opdracht, tenzij de wet of beroepsregels ons verplichten ze te bewaren.

Beschermen van gegevens die vanuit Marshoek verzonden worden of met derden gedeeld:

 • Versturen van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, wordt in lijn met toepasselijke wetgeving voor de transfer van persoonsgegevens gehandeld. Persoonsgegevens worden alleen verstuurt als er de vereiste, passende waarborgen is.

Hanteren van strenge standaarden:

 • Hanteren van wereldwijd informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid is gebaseerd op de meest gangbare sectorstandaarden (COBIT, ISF, NIST, ISO) en de Europese privacywetgeving.
 • Beveiligen van klant- en persoonsgegevens beveiligd tegen datalekken, ongeautoriseerde toegang of onrechtmatige verwerking door gebruik van de nieuwste technologieën en encryptie.
 • Melden van een data lek conform de Wet Meldplicht datalekken behoort tot de procedure


Uw rechten

Als eigenaar van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om:

 • Gegevens in te zien
 • Gegevens te wijzigen
 • Gegevens definitief te verwijderen
 • Gegevens over te dragen

Indien één of meerdere bovenstaande opties voor u gewenst zijn, vragen wij u om contact met Marshoek Office Management via info@marshoek.nl of per gewone post: Marshoek B.V., t.a.v. Officemanagement, Postbus 795, 3500 AT Utrecht.