Vakantiebijslag: hoe zit het precies?

De werknemer heeft recht op vakantiebijslag (vaak genoemd als vakantietoeslag of vakantiegeld) van minimaal 8% van zijn bruto jaarsalaris over het afgelopen jaar. Veel werkgevers betalen in mei vakantiebijslag uit. Wat zijn de regels en bijzonderheden rondom vakantiebijslag? Wij hebben het voor u op een rijtje gezet.  

Hoogte van het bedrag
De meest voorkomende regeling voor berekening van vakantiebijslag is een opbouw van 8% over het brutoloon voor iedere 4 weken/maand die de werknemer heeft gewerkt gedurende het jaar bijvoorbeeld van juni tot en met mei. Andere betalingen, zoals winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening van de vakantiebijslag.
Als er in uw onderneming een Cao van toepassing is, dan wordt in deze Cao meestal aangegeven wat de jaargrondslag is waarover de vakantiebijslag berekend moet worden.

Nulurencontract
Ook een werknemer met een nulurencontract heeft recht op vakantiebijslag: minimaal 8% van het brutoloon over het afgelopen jaar.  Als de werknemer op het moment van uitbetaling minder dan een jaar heeft gewerkt, dan gaat de werkgever uit van het salaris tot aan het moment waarop hij de vakantiebijslag berekend.
Bij veel nulurencontracten wordt in de praktijk de vakantiebijslag al periodiek boven het brutoloon betaald.

Overwerk
De werkgever moet sinds 2018 ook voor overwerk gemiddeld het minimumloon betalen. Dit betekent dat hij ook vakantiebijslag over deze extra uren moet betalen. Vakantiebijslag wordt berekend over de volle waarde van de overuren. Dus ook over de eventuele overwerktoeslag. In een Cao kan op deze regel worden afgeweken zodat het overwerk buiten de vakantiebijslag valt. het nieuwsbericht.

Minimaal 108%
In een cao kan staan dat er geen recht is op vakantiebijslag. De werknemer moet dan wel minstens 108% van het minimumloon ontvangen. Werknemers die alleen het minimumloon verdienen, hebben in ieder geval recht op 8% vakantiebijslag over hun loon.

Lager bedrag
De werkgever kan met werknemers die meer dan drie keer van het minimumloon verdienen, schriftelijk met deze werknemers overeenkomen dat zij geen vakantiebijslag of een lager bedrag aan vakantiebijslag krijgen. Als het loon lager was door ziekte of verlof, dan bouwt de werknemer vakantiebijslag op over dat lagere loon.

Lager bedrag
De werkgever kan met werknemers die meer dan 3 keer van het minimumloon verdienen, schriftelijk met deze werknemers overeenkomen dat zij geen vakantiebijslag of een lager bedrag aan vakantiebijslag krijgen. Als het loon lager was door ziekte of verlof, dan bouwt de werknemer vakantiebijslag op over dat lagere loon.

Bijzondere beloning
Vakantiebijslag wordt anders belast dan het reguliere salaris. Omdat vakantiebijslag een éénmalige uitkering is, wordt het belast alsof het bovenop het jaarinkomen komt. Dit betekent dat voor de loonheffing het bijzondere tarief van toepassing is.
Dit tarief is gebaseerd op het totale inkomen van het voorgaande jaar en het bijzonder tariefpercentage wat voor de werknemer van toepassing is. Dit percentage staat op de salarisstrook vermeld.

Uitbetaling
De werkgever betaalt de vakantiebijslag minstens één keer per jaar uit. Afspraken over de uitbetaling staan in de arbeidsovereenkomst of cao.

Werknemer heeft ook in coronatijd recht op uitbetaling vakantiebijslag
In de wet is geregeld dat een werknemer recht heeft op minimaal 8% vakantiebijslag over het loon. De werkgever kan dit recht niet uitsluiten, ook niet als hij door de corona crisis in een financieel lastige situatie zit.

Vakantiebijslag later uitbetalen kan in overleg
In overleg en met akkoord van de werknemer kan het betaalmoment van de vakantiebijslag worden uitgesteld. Veel werknemers begrijpen dat bedrijven door corona in financieel zwaar weer verkeren en zijn daarom bereid om akkoord te gaan met een latere betaling. Het is belangrijk om duidelijke schriftelijke afspraken met de werknemer te maken. Uit deze afspraken moet blijken wanneer de vakantiebijslag dan wel uitbetaald wordt. Als de werkgever zich vervolgens niet aan deze afspraak houdt, kan de werknemer alsnog een loonvorderingsprocedure starten.

Loonbeslag
Bij loonbeslag mag een deurwaarder beslag leggen op het loon of uitkering. Vakantiebijslag hoort hier ook bij. De beslaglegger moet rekening houden met de beslagvrije voet.
Is het loon lager dan de beslagvrije voet? Dan is er een tekort: de deurwaarder mag dan geen beslag leggen op het inkomen. Bij beslag op vakantiebijslag moet de deurwaarder rekening houden met het tekort van de vorige maanden. Hierdoor valt (een deel) van de vakantiebijslag mogelijk buiten het beslag.