Nieuwsbrief betreffende noodmaatregelen Corona-virus

Beste ondernemers,

Wie had kunnen denken dat we in zo’n korte tijd in deze omstandigheden terecht  zouden kunnen komen. Het is ook allemaal heel dubbel. De supermarktondernemers hebben nog nooit zulke drukke dagen meegemaakt gedreven door pure hamsterwoede.

Onze apothekers en drogisten hebben het druk met het op peil houden van (zelfzorg) medicijnen en beschermde middelen en houden hun hart vast voor wat komen gaat als verlengde van onze zorg. En daartegenover hebben de ondernemers in de horeca en bloemenhandel hun omzet zien wegvallen naar nihil. Daarnaast denken we ook aan de grote bioscoop- en non-food retail ketens die of gesloten zijn of zwaar terugvallen in omzet en klantenbezoek.

Hoe u ook op dit moment bent verbonden of geraakt met de effecten van het Corona-virus, wij willen u en uw medewerkers vanaf deze plaats alle sterkte, wijsheid en ondernemerschap toewensen om uw situatie het hoofd te bieden.

Als Marshoek leven wij met u mee en hebben wij veel waardering en respect voor uw inzet en zullen we er alles aan doen u te ondersteunen.

Ik ben ervan overtuigd dat door saamhorigheid, inzet en doorzettingsvermogen we deze periode ook weer achter ons weten te laten.

Veel sterkte!

Hartelijke groet,

Ton van Loon
Algemeen directeur

Inleiding

In deze nieuwsbrief willen wij u nadere informeren over:
- de maatregelen die er binnen Marshoek zijn genomen.
- de noodmaatregelen die door de overheid zijn afgekondigd. Hoewel deze nog vers zijn en ook in de komende dagen nog nader zullen worden uitgewerkt lijkt het ons goed u reeds nu te informeren.

Maatregelen binnen Marshoek
Alle medewerkers zijn ingedeeld in 3 groepen. Een groep die verplicht thuis werkt vanwege klachten/risico’s of ter facilitering van een partner in de zorg. 2 groepen die om de dag thuiswerken en elkaar dus afwisselen op kantoor. De groepen komen elkaar derhalve niet tegen. Ook het managementteam is opgedeeld er werkt in afstemming op kantoor of thuis. De kantoorbezetting is daarmee minimaal maar daarbij kunnen we het wel verantwoord openhouden. De risico’s zijn verder dus gespreid over 3 groepen. Uiteraard volgen we ook de adviezen en richtlijnen op van het RIVM en de overheid.
Het blijft uiteraard onze doelstelling om onze dienstverlening te waarborgen.
Daarbij is het salaris/verloningsproces, voor u en uw medewerkers, door ons als het meest noodzakelijk proces bestempeld.

Noodmaatregelen door de overheid
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet voor het bedrijfsleven extra fiscale en economische maatregelen vanwege het coronavirus aangekondigd.
Hoewel de maatregelen nog deels moeten worden uitgewerkt, zien ze er op hoofdlijnen als volgt uit;

Fiscale maatregelen
De nieuwe fiscale maatregelen strekken ertoe door de Corona-crisis getroffen ondernemers liquiditeitssteun te bieden. De ondernemers krijgen meer tijd te geven om bestaande en nieuwe belastingschulden te voldoen zonder dat dit leidt tot extra rentelasten of verzuimboeten.

Invorderings- en belastingrente tijdelijk naar 0,01%
Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 wordt dit tijdelijk van 4% naar 0,01% verlaagd, dit geldt voor alle belastingschulden.
Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

Voor de belastingrente, welke voor de vennootschapsbelasting op dit moment 8% bedraagt en voor de overige belastingen 4%, gaat de verlaging naar 0,01 % om uitvoeringstechnische redenen pas in met ingang van 1 juni 2020. Voor de inkomstenbelasting geldt de verlaging per 1 juli 2020.

Uitstel van betaling
Bij betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis, kan bij de Belastingdienst een verzoek worden ingediend voor bijzonder uitstel van betaling. Dit uitstel van betaling is mogelijk voor de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als (met inschakeling van een derde-deskundige) de betalingsproblemen door de coronacrisis worden onderbouwd. Tegelijkertijd zal moeten blijken dat:

• Sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen
• Betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.
• De klant de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip oplost.
• De onderneming levensvatbaar is.

Bij het aanvragen van een verzoek tot uitstel van betaling dient normaliter een verklaring van een derde-deskundige mee te worden verstuurd, maar dat hoeft nu niet.
De verklaring mag later, d.w.z. binnen 2 weken nadat het uitstel is aangevraagd, bij de belastingdienst te worden ingediend.

Verlagen van de voorlopige aanslag
Wordt verwacht dat door de crisis de winst lager wordt, kunnen ondernemers de lopende voorlopige aanslag(en) wijzigen. Dit geldt voor zowel de inkomsten- als de vennootschapsbelasting. Indien van toepassing, verzorgen wij dit voor u via ons softwarepakket.

Stopzetting toeristenbelasting en uitstel energiebelasting/Opslag Duurzame Energie (ODE)
Het kabinet gaat in overleg met Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om te kijken of de lokale aanslagen toeristenbelasting kunnen worden gestaakt. Voorts wil het kabinet de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van ODE gaan uitstellen.

De wijze waarop dit het beste kan worden ingevuld, wordt nog onderzocht.

Economische maatregelen
Naast bovengenoemde fiscale maatregelen biedt het kabinet ondernemers een aantal economische noodmaatregelen gericht op behoud van werkgelegenheid en het bieden van inkomensondersteuning.

Tegemoetkoming loonkosten
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en dient ter vervanging van de huidige regeling werktijdverkorting. De bestaande regeling Werktijdverkorting is per direct stopgezet. Alle nog lopende aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Het kabinet is in overleg met het UWV over de uitvoering van de regeling.

Tijdelijk extra bijstand voor de zzp’ers
In de culturele sector en de horeca worden veel ondernemers hard getroffen met noodgedwongen derving aan inkomsten. Het kabinet wil ook deze groep ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal.
De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum.
Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Tegelijkertijd doet het kabinet een oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat nodig is. Ook deze extra bijstandsregeling dient nog te worden uitgewerkt.

Noodloket
Voorts is aangekondigd een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen.
Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen. In deze tijdelijke bijstandsregeling zal een vermogens- of partnertoets ontbreken. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van
€ 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.
De uitwerkingen van de specifieke voorwaarden volgen nog.

Verruiming borg- en garantiestellingen rijksoverheid
Als aanvullende liquiditeitssteun heeft het kabinet besloten om de via de banken aangeboden regelingen BMKB en Garantie Ondernemersfinanciering te verruimen. Enerzijds door het borgstellingspercentage binnen de BMKB-regeling te verhogen van 50% naar 75% anderzijds door het voor de maximale GO-faciliteit per onderneming te verhogen van € 50 mln naar € 150 mln.

Financiering Qredits
Qredits, verstrekker van microkredieten, stelt een tijdelijke crisismaatregel open, ivoor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek. De maatregel houdt in dat uitstel van aflossing wordt aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt deze maatregel met een maximum van € 6 mln.

WAB: uitstel coulanceregime en WW-premiedifferentiatie
Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is.

Op 9 december jl. heeft de minister van SZW in zijn brief aan het parlement gemeld dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd hebben gekregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Aangezien het de komende tijd niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan de voorwaarden te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli.
Het coulanceregime, zoals beschreven in de brief van december en geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, zal dus gelden tot en met 30 juni 2020.

Tot slot
Wij realiseren ons dat de toepasbaarheid van de regelingen sterk afhangen van uw situatie. Dat maakt dat goed advies en juiste afstemming nodig zijn. Onze adviseurs verdiepen zich graag in uw specifieke situatie. Wij zullen u de komende weken blijven informeren over de verdere uitwerkingen zodra deze openbaar worden. Uiteraard kunt u, via uw adviseur of contactpersoon, nu al uw vraag voorleggen.