De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Hoe kunt u deze toepassen?

Op 5 oktober 2020 is bij de 2e nota van wijziging bij het Belastingplan 2021 de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) gepubliceerd. Hierbij informeren wij u alvast in hoofdlijnen over deze regeling. Binnenkort zal er uitgebreider aandacht worden besteed aan de details van deze regeling en wat dit voor u kan betekenen.

Voor nieuwe investeringen

De BIK moet ertoe bijdragen dat bedrijven tijdens de huidige economische crisis blijven investeren. 
Met de BIK kunnen bedrijven die na 1 oktober 2020 een kwalificerende investering doen 3,9% van hun investeringen tot € 5 miljoen per kalenderjaar en 1,8% van hun investeringen voor het meerdere in mindering brengen op hun afdracht loonheffing. Voor alle aanvragen geldt daarnaast een ondergrens van € 1500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. De regeling is tijdelijk en geldt niet voor investeringen die na 31 december 2022 worden gedaan.

De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

Aanvulling op KIA, MIA, EIA en VAMIL

De BIK is een aanvulling op bestaande stimuleringsmaatregelen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA), Energie investeringsaftrek (EIA) en Willekeurige afschrijving milieu investeringen (VAMIL). De BIK kan samengaan met deze regelingen.
Indien van toepassing op een investering, kan derhalve van verschillende investeringen tegelijkertijd gebruik worden gemaakt. Wij merken op dat de BIK, evenals de MIA en EIA, slechts van toepassing is op nog niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen. (alleen van toepassing voor nieuwe bedrijfsmiddelen). Verbeteringen van bedrijfsmiddelen of voortbrengingskosten kwalificeren dus niet voor de BIK. 

De BIK wordt opgenomen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Wva) en kan de inhoudingsplichtige zelf rechtstreeks in mindering brengen op de afdracht loonheffing. De investeringskorting staat daarmee open voor bedrijven met werknemers. De BIK-inhoudingsplichtige moet tevens belastingplichtig zijn voor de Vennootschapsbelasting (VPB) of Inkomstenbelasting (IB). 
Het voordeel is in beginsel voor iedere inhoudingsplichtige gelijk, maar bedraagt maximaal het bedrag van de loonheffing. In dit opzicht is sprake van een belangrijk verschil met de hiervóór genoemde investeringsaftrekken. Dat zijn immers aftrekposten bij de winstbepaling en het belastingvoordeel bestaat uit het verschuldigde IB- of VPB-tarief over de desbetreffende aftrekpost. Dat tarief kan per ondernemer verschillen.

 

Hoe Baangerelateerde korting toepassen/uitvoeren?

De verwerking van deze korting in de aangifte loonbelasting dient te worden gedaan middels een beschikking. Deze beschikking is aan te vragen bij het loket van het RVO. Deze aanvraag is pas mogelijk vanaf 1 september 2021, en mag maximaal 4 keer per jaar worden gedaan per belastingplichtige. 

Echter is het nu nog wachten op groen licht van de Europese Commissie waarna er definitieve duidelijkheid komt voor deze regeling.

De aanvraag kan alleen worden gedaan door ondernemers / bedrijven die VPB of (IB) verschuldigd zijn EN loonheffing afdragen voor het personeel. Wanneer de afgedragen loonheffing in het tijdvak van toepassen van de korting lager is dan de korting, zal er met een TWK ook een korting worden gegeven op de reeds aangegeven en afgedragen Loonbelasting in eerdere tijdvakken.

Zodra er meer bekendheid is voor het daadwerkelijk aanvragen van de Baan gerelateerde korting komen wij hier op terug.